รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060510360นายกฤตธี เสมรสุนทร
2575060510337นางสาวปิยาภัสร์ ไผ่สุวัฒน์
3575060510287นายนริศ จิตราพรพันธ์
4575060510220นายทัตพงศ์ อุดมใจธรรมกุล
5575060511053นายธนินทร์ ปิ่นทองน้อย
6575060510162นางสาวกัณฐิกา โทนประยูร
7575060511004นางสาวอภิชญา เทพแสงพราว
8575060501815นางสาวธัญญารัตน์ เครื่องสูงเนิน
9575060501872นางสาวพรทิพย์ มะกรูดอินทร์
10575060510881นางสาวรัชนก อึ่งบำเหน็จ
11575060510568นางสาวศศิธร ทองใบ
12575060500361นายณัชพล แสงสอน
13596060500268นายนราธิป จันทร์วงค์
14596060500375นางสาวปาลิตา สาแก้ว
15596060500169นายฐิติชัย ชื่นอารมย์
16596060500201นางสาวณัฐธิดา ณัฐวุฒิ
17596060500078นางสาวจิตราพร ไกรโสภณ