รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506060018นางสาวกชพร ร่มรื่น
249506060398นางสาววรรษมน ศึกหาญ
349506060448นางสาวยอดฉัตร เหล่าธรรมทีป