รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506060800นางสาวสุนิสา สุวรรณมรีจิ
250506060693นางสาวศิริภรณ์ ศิริรวง
350506060537นางสาวฤดีมาศ เม่งสุน
450506060412นางสาวปิยพร ศรีนาคคล้ำ
550506060909นางสาวอิสริยา บุญเขียน
650506060875นางสาวอมรรัตน์ ศรีเหรา
750506060669นางสาวศศิมาภรณ์ อินทบุตร