รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506078515นางสาวศิริวัฒนา หัทสนธ์
249506078523นายศิวคุปต์ ธัญญเจริญ
349506078549นางสาวสุญาณี มงคลตรีรัตน์