รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506078614นายวัชรวีร์ นรินท์ชัยรังษี
249506078358นางสาวนลธิชา ลอยชื่น
349506078085นายฐานธนา สุวิทยะศิริ
449506078580นายสุพัฒน์ นวลเนตร
550506070072นางสาวจันทร์พร วรรณเผือก
650506070098นางสาวจินตนา เนตสาคร
750506070189นายบัณฑิต เกษมสำราญ
850506070452นายอนุรักษ์ ทับทิมเขียว
950506070387นายสมชาติ ตันติวชิรา
1050506070312นายวชิระ วงค์ก่อ
1150506070460นางสาวอภิญญา ปรีพูล
1250506070205นายปนวัช ทองโกมล
1350506070171นางสาวธีรดา งามชาญชัยกุล
1450506070395นางสาวสุชาดา เกิดประสงค์
1550506070494นายบุญนิยม เย็นรักษา