รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมีวิเคราะห์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516020300047นางสาวสุกัญญา ทองสุข