รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เคมีอุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447513130149นายศุภกฤษฎ์ ขาวกลิ่น