รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502030112นางสาวชนิดา เหรียญทอง
250502030690นายวชิระ สังข์สุวรรณ
350502030716นางสาวกนกวรรณ มีสัมฤทธิ์