รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020300221นางสาวพนิดา นันทเกษมกาญจน์
2526020300079นายสหวัฒน์ ไชยรักษ์