รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525020300543นางสาวพรสุดา ลี้ทรงศักดิ์
2525020300402นายมูฮำหมัดอารีฟ กาซอ
3525020300261นางสาวปรารถนา สมนึก