รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535020300054นางสาวนาริสา เทียนศรี
2535020300864นางสาวสิรินาถ บุญเคี่ยม
3535020300872นางสาวสุภาลักษณ์ ตู้จำรูญ
4535020300401นางสาวธนวรรณ ศรีสกุลดิศ
5535020300203นายเผด็จศึก จันทรศร