รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535020300633นายพีระนัท พานิชเจริญ
2535020300708นายสุรัตน์ ชลาลัยวิจิตร
3535020300690นายสุทัศน์ บัวเทศ