รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545020300202นายปรีชา หอมแพงไว้
2525020300790นางสาวนิรมล ผิวอ้วน