รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565020300937นางสาวอุบล ศรีปัญญานุช
2565020300945นางสาวประกายฟ้า มโนรัตน์สกุล
3565020301083นางสาวอัจฉรา กมลสิงห์
4565020300374นางสาววรัญญา เกียรติวรศรีกุล
5565020300036นางสาวจารุวรรณ สังขดิถี
6565020300663นางสาวอรอนงค์ แม่นปืน
7565020300648นายอนาวิล ดาราฉาย
8565020300341นางสาวจุรีรัก ใจตรง
9565020300457นางสาวจรรยารักษ์ โคดนาม
10565020301125นางสาวธิดารัตน์ อำไพคุณพร
11565020300333นางสาวนัตติยา พรายสา
12565020300325นางสาวนฤมล ช่วยไธสง
13565020300382นางสาวเจียระไน เกลี้ยงประดิษฐ์