รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575020300761นางสาวสุดารัตน์ กิ่งโพธิ์
2575020300993นางสาวเอื้อมพร ขาวคุ้ม
3575020300266นางสาวทรรศนีย์ ปุรณะ
4575020300027นางสาวกนกวรรณ เชื้อคำ
5575020300449นางสาวภาวิณี โอฬาร์พฤกษ์
6575020300456นางสาวเมธาวี โชสวัสดิ์
7565020300838นายอิทธิพล เอี่ยมเล็ก
8575020300340นางสาวกัญญาภรณ์ ชัยเจริญกุลกิจ
9575020300597นางสาวเมธาวี เกตุแก้ว
10575020300175นางสาวธาวิดา จาดเชื้อ
11575020300811นายปริญญา บุญชัย