รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585020300406นางสาวศิรประภา ชาลีชาติ
2585020300661นายนครินทร์ คงสกุล
3585020300802นายสิทธิชัย แสวงวงศ์
4585020300356นายพรนรินทร์ อินธิเดช
5585020300232นางสาวกนกวรรณ ปาดสี
6585020300828นางสาวสุกัญญา ทับสวัสดิ์
7585020300299นางสาวณัฐชญา คำเอี่ยม