รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585020300190นางสาวชนุดม บางบอน
2585020300315นางสาวดารมาส เดชรักษา