รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502030072นางสาวชญานี กนกวรรณ
249502030395นางสาวสุภาพร สุมะหิงพันธุ์