รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448515010255นายมารุต บุญเหลือ
250502080133นายธรรมนูญ ดวงพร
350502080158นางสาวธิธาดา แสงสุวรรณ
450502080448นางสาวเอื้อมพร โฉมอุดม
550502080398นางสาวสิรินันท์ อิทธิสิริกุลชัย
650502080166นายธีรวัฒน์ วันภูสิทธิ์
750502080349นางสาวศรีวรรณ อนันตทรัพย์
850502080091นางสาวทิพย์วดี ฉิมงาม
950502080083นายณัฐพล โลวะกิจ
1050502080174นายนรุตม์ กาญจนวาหะ