รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502080257นางสาวภานุมาศ ภมรบุตร
250502080372นางสาวศิริวรรณ มณีรัตน์
350502080141นางสาวธิติมา มณีอินทร์