รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020800170นายทศพร พุกกะเจียม
2515020800188นางสาวณัฐฤฎา ช้วนรักธรรม
3515020800477นายวิทวัส วังศรีวิวัฒน์
4515020800600นางสาวอังศณา บุณยาจิณ
5515020800634นางสาววรรณกนก แสงกระจ่าง
6515020800642นางสาวเบญจรัตน์ ชูศรี
7515020800659นายเสมา คูณวงษ์
8515020800741นายภัทรกฤต นามวรรณ
9515020800055นายชนะวงศ์ น้อยอามาตย์
10515020800592นายนรฤทธิ์ ตั้งพานิชยานนท์
11515020800519นายศุภดิษฐ์ ตันติรุ่งรัตนา
12515020800527นายสมพร อินอ่อน
13515020800113นางสาวดวงพร พี่พิมาย
14515020800287นายอรรถพล ระวังดี
15515020800014นายยศวัศ ไพรสันต์
16515020800154นางสาวณัฏฐพร ตั้งวัฒนะกุลชร
17515020800329นายกองพล ทองสุข
18515020800345นางสาวน้ำทิพย์ เตชสกุลวุฒิชัย
19515020800139นายพิพัฒน์ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
20515020800428นายวงศ์บวร อ่อนวิมล
21515020800352นางสาวณัชชา นาคมณี
22515020800691นายกานต์ นาคเสนา
23515020800220นางสาวณัฐสุดา เรืองศิลป์ประเสริฐ
24525020800450นายเรืองฤทธิ์ สุขภัทราภิรมย์