รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020800121นายธนพัฒน์ เจริญพิพัฒน์สกุล
2515020800212นางสาวกฤตยา เอกฉมานนท์