รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020800196นายพลากร กลึงฟัก
2515020800543นายอนุชา อาชวชาลี
3515020800576นายอรรถกรณ์ สวนมาลี
4515020800246นายวัชระ ทวีโคตร
5525020800435นายอรรถพร บ่ายแสง
6525020800898นายอภิชาติ กรณ์โคกกรวด
7525020800955นายพัฐนันท์ วัชรเสมากุล
8525020800450นายเรืองฤทธิ์ สุขภัทราภิรมย์
9515020800204นายณัฐพล เขียวพลอย
10515020800295นางสาวภาวิตา รัตนสมบูรณ์
11525020800393นายศิวากร จันทร์รัศมี
12525020800880นายวรานนท์ มิลินทานนท์
13525020800294นางสาวสุชาดา กลิ่นเทียน
14525020800328นายณรงค์ ทรดล
15525020800484นายกฤชชลัช งามศรี
16525020800062นางสาวมณฑกาล เกษมาลา
17525020800633นายชลัฐ เจริญพงศ์ภัค
18525020800609นางสาวสุกัญญา สายสุวรรณ
19525020800187นายชารีฟ รื่นภักธรรม