รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555020800093นายพชร ไชยพรม
2565020800423นายสันติศักดิ์ นิยมชาติ
3565020800035นางสาวจิตติญา ฉัตรเฉลิมวิทย์
4565020800175นายศิวัช ชาตตระกูล
5565020800050นางสาวจุฑามาศ รัตนสูรย์