รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575020800646นางสาวดาว ดูเบย์
2575020800075นายสุขเกษม พิมพ์สุวรรณ
3575020800935นางสาวชญาน์นันท์ เลิศธนพิชญ์
4575020800943นางสาวษมารัช มีอาษา
5565020800415นางสาวสมธิดา บุญมี