รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502090134นางสาวนภสรวรท เนียมสงค์
249502090449นางสาวสุพรรษา งามนิล