รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502090522นายอานนท์ ศรีสำอาง
250502090264นายธัญวิทย์ สวัสดิโรจน์
350502090074นางสาวกุสุมา ริดมัด
450502090678นางสาวสุรีรัตน์ วงษ์นาค
550502090322นายนัฐพล กรวยทรัพย์
650502090629นายสหรัฐ บริสุทธิ์
750502090496นางสาวลภัทพร แซ่อึง