รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020900038นายชวัช อิ่มสกุล
2515020900731นางสาวสุกัญญา พยัคเลิศ
3515020900228นายศิวกร พวงศรี
4515020900467นางสาวจินตนา มะณีจักร
5525020900094นางสาวเปี่ยมสุข ปัทมโสภณ
6525020900235นางสาวกัญญาภัค ทิมสอน
7525020900029นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูแสง
8525020900482นายศุภโชค บุญรอด
9525020900227นายสิริย์ มีพันธ์
10525020900250นายฐิตินันท์ บุญจันทร์