รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575020900404นางสาวอัญชลี เหมือนศรี
2575020900313นางสาวสุพัตรา ประทีป ณ ถลาง
3575020900099นางสาวแคธรีน ปิยบุญมา
4575020900206นางสาววิลาสิณี จันทร์ยิ้ม
5575020900057นางสาวกมลวรรณ ครุฑชื่น
6575020900156นางสาวนารีรัตน์ วงษ์รินทร์ยอง
7575020900065นางสาวกมลวรรณ สุวรรณ