รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545021600220นายเกรียงไกร พละสนธิ
2545021600428นายภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์