รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555021600302นางสาวอัสมา เรวรรณ
2555021600740นายชะเลงศักดิ์ ทาฟู
3555021600492นางสาวดารันตี ศรีมาวงศ์