รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565021600418นายธีรทัศน์ จารุเกษตรวิทย์
2565021600392นางสาวภาริณี รัตนภักดิ์
3565021600186นางสาวยุภาวดี ดีกลาง