รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021600367นางสาวกาญจนา พึ่งธรรม
2575021600151นางสาวมนฑิตา บำเรอจิต
3575021600524นางสาวสโรชา คงรัตนประเสริฐ
4575021600037นางสาวนิชานันท์ สมบูรณ์รัตน์