รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535031600310นายจิรเมธ อ้นโต
2515031600429นางสาวขวัญนภา เสือแสง
3535031600708นางสาวโสรยา จันทร์อดิศรชัย