รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545031601143นายเอกสุวัชร์ วิมลรัตน์ธราธร
2545031600764นายพีรวัชญ์ กันภัย
3535031601110นายอรรถพล สาลี
4545031601234นายปิติ จรูญชาติ
5545031600285นายกษิดิศ แสงศิลา