รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545031600491นายนนทวัต เพ็ชรประสาน
2545031600194นายถนอมศักดิ์ พรหมเพชร
3545031600145นายชยธร พุฒทอง
4535031601136นางสาวอรัญญา อายุวงค์
5535031600930นางสาววนิดา รจนาสม