รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575031600464นางสาวรัตนา อัครจันทร์
2575031600407นายนิรันดร์ บุญต้อ
3565031600424นายอรรณพ เจียมศิริ
4565031600309นายวันชัย สารพัน
5565031600325นายศักดิ์สิทธิ์ ขุนคำ
6535031600120นายธีระพันธ์ ชมภูโคตร