รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585031600182นายชัยยศ กุหลาบเพ็ชร
2585031600067นางสาวเปรมฤดี แซ่ลี้