รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565051800276นายพุฒิพงศ์ จันทร์สม
2565051800052นายชยพล วรรณดี
3565051800342นางสาวมุกดา พลายจันทร์
4565051800433นายอนุพันธ์ ปุริตธรรม
5565051800391นายสาธร บ่อชล