รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล