รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502050385นายวรายุทธ สายหยุด
249502050567นายอนุวัตน์ เสาสูง
349502050468นายศราวุฒิ โหมดสง่า
449502050013นางสาวกนกวรรณ ทองแสง