รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502050039นายกฤษดา กรสิริพักตร์
249502050559นายอนุชาติ พฤทธิ์นิมิต
349502050021นายกฤตพล มณฑาทิพย์
449502050104นายชาญยุทธ วิสมิตะนันทน์
549502050393นายวราวุฒิ เนินทราย
649502050401นายวัชรพล อินทร์ผลเล็ก