รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149603140176นายไพบูรณ์ มหาโคตร
250603141321นายสมมาตร ตาเวียง
350603141354นายสันติ สร้อยเกลียว
450603141172นายธวัชชัย โรจน์จริยานุรักษ์
550603141461นายเอกสิทธิ์ ทับมี
650603141164นายธวัชชัย สุวรรณภูมิ