รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503140316นายอภิวัฒน์ ฉันทนาวณิชย์
250503140258นายสถาพร อินทรเดช
350503140241นายศุภกร จันโท
4516031410611นายอัครเดช ทิพย์พิชัย
5516031410348นายเอกพจน์ ชูนามเดช
6516031400109นายสิทธิกร รุ่งเรือง
7516031400224นายประภัสร์ เอี่ยมเจริญศักดิ์
8516031400273นายยุทธนา อู่เงิน
9516031400240นางสาวทิวนันท์ ลีทอง
10516031410553นายอิศเรศ ลี้สุขสมบูรณ์
11516031400562นายวันเฉลิม เครือม่วง
12516031410033นายฐิติพงษ์ ทรงศิริ
1350503140209นายวรภัทร์ มิตรอุดม