รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516031400265นายศราวุฒิ กาลจักร์
2516031400463นายพัชร เพชระบูรณิน
3526031410230นายกุลชาติ จักรสกุล
4516031410371นายสายชล มีสุวรรณ
5516031400158นายฉัตรชัย อุทัย
6516031400638นายอภิดนัย คงราศรี
7516031410843นายกนก บุญจีน
8516031400471นายพิสิทธิ์ คำเจริญ
9516031400745นายอภินพ วจีปะสี
10516031400646นายวัชรพล เที่ยงใจดี
11516031400729นายภนุพงค์ ขาวนุ้ย
12516031410181นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ