รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031400580นายอิทธิ พิลัยโชติ
2526031400512นายอนุสรณ์ บำรุงศรี
3526031400140นายชัยรัตน์ บุญธรรม
4526031400520นายขรรค์ชัย สุวกร
5526031400090นายปรเมศวร์ ประกอบผล