รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031400101นายสุทธิพงษ์ มั่นคง
2515031400507นายคมสัน นิลทุ้ย
3526031400132นายณัฐวุฒิ อ่ำขำ
4526031410289นายภัทรพล ธนกิจเจริญปีติ
5526031400439นายอนันต์ ชมภูผล
650503140183นายภัลลภ สุขเมือง
750503140365นายเจษฎาภรณ์ หมอยาดี
8515031400226นายเสกสรรค์ บรรจง
9515031400523นายศักดิ์ชัย คงขำ
10526031410776นายรุ่งฤทธิ์ ยอดมณี
11526031410586นายฉัตร อยู่เจริญ
12515031400895นายสุรชัย อุดมผลสมหวัง