รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031400390นายกิตติวัฒน์ เพชรบ้านกลาง
2525031400134นายชัยวัฒน์ จันทร์แดง