รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555031400230นางสาวศิริวรรณ เคนแสนโคตร์
2565031400502นางสาวสุภาพร ย้อยสนิท