รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575031400352นายกวิน แสงใส
2575031400428นายปรัชญา สุขีพล
3575031400246นายธีรภัทร ภิรมย์คำ
4575031400287นายภพศักดิ์ เพ็ชรผ่อง
5575031400410นายชาคลี อัครเดชากุล
6555031400057นายชนินทร์ ศักดิ์สุภาพ